Semalt hüşgär bolmagyňyzy soraýar. “Zombie” kompýuterleriniň goşunlary hüjüm edýär!

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale häzirki zaman dünýäsinde zombi goşunlarynyň diňe bir ekranlara däl, eýsem internete-de hüjüm edýändigini aýdýar. Botnets görnüşinde internete girýärler. Internet hünärmenleriniň pikiriçe, botnet şuňa meňzeş zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýokaşan kompýuterleriň köpüsini aňladýar. Bot çopany, pidalaryň habary bolmazdan zombi we botnetlere serkerdelik etmäge mümkinçilik berýän şeýle kompýuterlere uzakdan gözegçilik edýär.

Mundan başga-da, bot çopanlary kompýuter torlarynyň içinde görkezmeleri paýlap bilerler. Bu görkezmeler bank şahsyýetnamalaryny, kredit kartoçkalarynyň belgilerini ibermek, saýtlara garşy hüjümleri amala aşyrmak, mahabat galplyklaryny amala aşyrmak we zyýanly programma üpjünçiligini ýa-da spam ibermek üçin niýetlenendir. Botnets, şu aýyň başynda FBI-nyň müdiri Jeýms Komi bilen Senatyň kazyýet mejlisinde çykyş etdi. Ondan öň senator Şeldon Waýthouse botnetleri "ýamanlyk" edýän haşal otlar bilen deňeşdiripdi we direktordan internet ulanyp boljak iň uly zyýanlaryň birine baha bermegini haýyş etdi. Komi "gowy botnetiň" ýokdugyny aýtdy. Mundan başga-da, zombi goşunynyň erbet niýetiniň bardygyny düşündirdi.

Botnetler on ýyldan gowrak wagt bäri işleýär we häzirki wagtda hakerleriň çalt pul gazanmak we ogurlamak üçin ulanýan iň meşhur taktikasyna öwrüldi. Internet howpsuzlygy pudagynyň maglumatlaryna görä, botnets wagtyň geçmegi bilen dünýäde 110 milliard dollardan gowrak ýitgi çekdi. Mundan başga-da, takmynan 500 million kompýuter botnet goşunlarynyň hüjümlerine gurban bolýar, bu bolsa sekuntda 18 töweregi pida bolýar.

Hünärmenler Morris gurçugyny 1998-nji ýylda açylan ilkinji botnet diýip atlandyrýarlar. Bu gurçuk häzirki zaman internetden ozalky ARPAnet-de ýüzlerçe kompýuteriň ýokaşmagyna garamazdan, häzirki döwürde kesgitlenişi ýaly botnet däldi. Morris gurçugyny döreden Robert Morris Jr. ýokaşan kompýuterlere gözegçilik edip bilmedi we amallaryndan hiç wagt pul gazanyp bilmedi.

Häzirki wagtda botnetler bot çopanlaryna ýa-da müşderilerine milliardlarça dollar getirip biljek millionlarça ýokaşan kompýuterlerden ybarat tertipli jenaýat kärhanalarydyr. 2007-nji ýylda FBI Bot Roast diýlip atlandyrylýan operasiýa arkaly botnetlere garşy çäre görüp başlady. Jon Şiefer atly bir jenap kazyýet işine çekildi we botnet jenaýat işinde kazyýet işine çekildi. Ol hakerleri jogapkärçilige çekmek üçin ulanylýan “Kompýuterden hyýanatçylykly peýdalanmak we galplyk” däl-de, diňlemek arkaly jogapkärçilige çekildi. Jonyň botnet zyýanly programma üpjünçiligi 250,000 kompýutere hüjüm edipdi we pidalaryň PayPal şahsyýetnamalaryny ibermekde ulanyldy.

2014-nji ýylda Microsoft-yň başga bir işi gowy netije bermedi. Programma üpjünçiligi ägirdi, Jenxcus we Bladabindi tarapyndan ulanylan 20-ä golaý domeniň gözegçiligini ele almak üçin kazyýet kararyny aldy. Microsoft ýokaşan maşynlara buýruk iberip bilmedi, botnet buýruklaryny öçürip, şübheli domenleri ele aldy. Bu amalda programma üpjünçiligi öndürijisi köp sanly domenleri ele aldy we şeýlelik bilen millionlarça müşderisiniň saýt salgylaryny ýykdy.

Kompaniýa ýalňyşyny boýun aldy we müşderilere hyzmatlary dikeltmek boýunça hereketlerini üýtgetdi. Şeýle-de bolsa, bu ädim botnetlere edilýän köpçülikleýin basyşlaryň garaşylmadyk netijelere sebäp bolup biljekdigini görkezdi. Botlara garşy göreşmek üçin käbir amallaryň üstünlikli bolandygyna garamazdan, botnet apokalypse pese gaçmagynyň alamaty ýok. Bu, zombileriň maşynlara ýokaşýan ýokary tizligi bilen baglanyşykly.