Web döwmek: Gowy we erbet botlar - Semalt düşündiriş

Botlar ähli web traffiginiň 55 göterimini düzýär. Web sahypaňyzdaky traffigiň köpüsiniň adamlara däl-de, internet botlaryndan gelýändigini aňladýar. Bot, sanly dünýäde awtomatlaşdyrylan meseleleriň işlemegine jogapkär programma üpjünçiligi programmasydyr. Botlar, adatça, ýokary tizlikde gaýtalanýan işleri ýerine ýetirýärler we esasan adamlar tarapyndan islenmeýär. Gözleg motory indeksirlemek, web sahypasynyň saglygyna gözegçilik etmek, tizligini ölçemek, API-leri işletmek we web mazmunyny almak ýaly adatça kabul etmeýän kiçijik işlerimiz üçin jogapkärdirler. Şeýle hem, botlar howpsuzlyk barlagyny awtomatlaşdyrmak we gowşak ýerleri tapmak üçin sahypalaryňyzy skanirlemek, derrew bejermek üçin ulanylýar.

Gowy we erbet botlaryň arasyndaky tapawudy öwrenmek:

Botlary iki dürli kategoriýa, gowy bot we erbet botlara bölmek mümkin. Gowy botlar sahypalaryňyza girýär we gözleg motorlaryna dürli web sahypalaryny gözlemäge kömek edýär. Mysal üçin, Googlebot Google netijelerinde köp web sahypasyny gözleýär we internetde täze web sahypalaryny tapmaga kömek edýär. Haýsy bloglaryň ýa-da web sahypalarynyň gözlenmelidigini, näçe gezelenç edilmelidigini we şu wagta çenli näçe sahypanyň indekslenendigini kesgitlemek üçin algoritmleri ulanýar. Erbet botlar, web sahypasyny döwmek, teswir spamy we DDoS hüjümleri ýaly zyýanly işleri ýerine ýetirmek üçin jogapkärdir. Internetdäki traffigiň 30 göteriminden gowragyny düzýär. Hakerler erbet botlary ýerine ýetirýärler we dürli zyýanly işleri ýerine ýetirýärler. Millionlarça web sahypalaryny gözden geçirýärler we mazmuny bikanun ogurlamagy ýa-da ýok etmegi maksat edinýärler. Şeýle hem, geçirijilik giňligini sarp edýärler we web sahypalaryňyza we maglumat bazalaryňyza girmek üçin ulanyp boljak pluginleri we programma üpjünçiligini yzygiderli gözleýärler.

Zyýany näme?

Adatça, gözleg motorlary gyrylan mazmuny dublikat mazmun hökmünde görýärler. Gözleg motoryňyzyň reýtingine zyýanly we mazmunyňyza girmek we neşir etmek üçin RSS ýazgylaryňyzy alar. Bu usul bilen köp pul gazanýarlar. Gynansagam, gözleg motorlary erbet botlardan dynmagyň usulyny amala aşyrmady. Mazmunyňyz yzygiderli göçürilse we ýelmeýän bolsa, birnäçe hepdäniň içinde sahypaňyzyň reýtingi zaýalanýar. Gözleg motorlary iki gezek mazmunly sahypalary jezalandyrýar we haýsy web sahypasynyň mazmuny çap edendigini tanap bilmeýär.

Web gyrmagyň hemmesi erbet däl

Gyrmak elmydama zyýanly we zyýanly däldigini boýun almalydyrys. Web sahypalarynyň eýeleri maglumatlary mümkin boldugyça köp adama ýaýratmak islänlerinde peýdalydyr. Mysal üçin, hökümet sahypalary we syýahat portallary halk köpçüligi üçin peýdaly maglumatlary berýär. Maglumatlaryň bu görnüşi, adatça, API-lerde elýeterlidir we bu maglumatlary ýygnamak üçin gyryjylar ulanylýar. Aslynda, web sahypaňyza zyýanly. Bu mazmuny gyrsaňyzam, onlaýn işiňiziň abraýyna zyýan bermez.

Hakyky we kanuny gyrmagyň başga bir mysaly, myhmanhana bron portallary, konsert biletleri we habar beriş serişdeleri ýaly jemleýji saýtlardyr. Bu web sahypalarynyň mazmunyny paýlamak üçin jogapkär botlar, API-ler arkaly maglumat alýarlar we görkezmeleriňize görä gyrýarlar. Trafik sürmegi we web ussatlary we programmistleri üçin maglumat çykarmagy maksat edinýärler.